Valikko Sulje

TIETOSUOJASELOSTE

Pyhäselän Avantouimarit ry

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

1. Rekisterinpitäjä

Pyhäselän Avantouimarit ry
Vesa Aaltola

yhteyshenkilöt:

 • Minna Ratilainen
 • Mari Lundqvist
2. Rekisteröidyt

Yhdistyksen jäsenet

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Jäsensuhteen hoitaminen
Avainrekisterin hoitaminen

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Jäsenrekisteriin tallennetaan seuraavat tarpeelliset tiedot:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Tieto siitä, onko jäsen aikuinen/ opiskelija vaiko lapsi

Avainrekisteriin tallennetaan jäsenen nimi, avaimen luovutus- ja palautusajankohta sekä tiedot
maksetusta panttimaksusta.
Verkkosivuilla olevan liittymislomakkeen tiedot tulevat yhdistyksen jäsenohjelmaan ja nimi
sähköpostiin. Tämän jälkeen kyseinen tieto poistetaan sähköpostista.

5. Käsittelyn kesto

Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä
päivitetään senmukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.
Käsittelemme tietojasi pääsääntöisesti niin kauan kuin yhdistyksen jäsenyys, jonka hoitamiseksi
tarvitsemme tietoja, on voimassa.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä yllä
nimetylle yhteyshenkilölle.

6.1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tallennetut henkilötiedot. Mikäli rekisteröity
havaitsee tiedoissa virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai
täydentämään tiedot oikeiksi.

6.2. Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee,
että rekisterinpitäjä on käsitellyt rekisteröiden henkilötietoja lainvastaisesti tai että
rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.

6.3. Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää rekisteripitäjää käyttämästä tietoja
suoramarkkinointiin. Rekisterinpitäjä ei myy tai muutoin luovuta henkilötietoja muille tahoille,
jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

6.4. Poisto-oikeus

Mikäli rekisteröity kokee, että joidenkin häntä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeellista,
rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan kyseiset tiedot. Rekisterinpitäjä
käsittelee pyynnön viipymättä, jonka jälkeen joko tiedot poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan
perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli rekisteröity on eri mieltä asiasta, on
rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa kiistanalaisten tietojen
käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

6.5. Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että hänen
henkilötietojaan käsitellessä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

7. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Kaikki asiakastiedot saadaan jäseneltä itseltään.

8. Tietojen luovutukset

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
 • Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsee käsiksi vain jäsenrekisterin pääkäyttäjä ja hänen
  nimetty varahenkilö.
 • Sähköisten rekisterien käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä
  käyttöoikeuksin.
 • Sähköisistä rekistereistä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.
 • Ei-sähköisten rekisterien sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Päivitetty marraskuussa 2022