Valikko Sulje

Pyhäselän Avantouimarit ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pyhäselän Avantouimarit ry ja sen kotipaikka on Joensuu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on talviuinnin ja siihen liittyvän toiminnan edistäminen ja kehittäminen sekä
tämän toiminnan tunnetuksi tekeminen kotipaikkakunnalla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hankkii ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellisia
kiinteistöjä ja laitteita sekä järjestää kokouksia, koulutuksia, retkiä ja muuta jäsenistölle tarkoitettua
toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan
arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet: oikeudet ja velvollisuudet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään talviuintia harrastava tai sen kehittämisestä
kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toimii niiden sekä muiden annettujen
ohjeiden mukaisesti.
Jäsenen tärkein oikeus on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla
valituksi yhdistyksen toimielimiin. Jäsenen velvollisuus on maksaa yhdistyksen vuosimaksu sekä
noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja hyviä tapoja ja käytäntöjä uintipaikalla.
Jäsen voi anoa välivuoden pitämistä perustellusta syystä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta.
Mikäli hallitus myöntää jäsenelle välivuoden, on jäsen vapautettu vuosimaksusta kyseisen kauden
osalta ja hänen tulee palauttaa uintipaikan avain hallitukselle.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta yhden toimintavuoden ajalta tai on toiminnallaan yhdistyksen uintipaikalla törkeästi
loukannut yleisiä käyttäytymistapoja, yhdistyksen laatimia järjestyssääntöjä, turmellut yhdistyksen
omaisuutta tai vahingoittanut yhdistyksen mainetta.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on
suoritettava hallituksen määräämänä aikana. Vuosikokous päättää myös liittymismaksun
suuruudesta.

6. Kunniajäsenyys

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä, yhdistyksen vuosikokouksen
päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen
kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen
puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja
vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi
kerrallaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja
muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, jos puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on
paikalla. Hallitus voi asettaa avukseen alaisuudessaan toimivia jaostoja tai toimikuntia sekä määrätä
niiden tehtävien laadun.
Yhdistyksen hallituksen kutsuu koolle yhdistyksen puheenjohtaja tai estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus päättää, millä tavoin kutsu hallituksen jäsenille toimitetaan ja kuinka hyvissä ajoin ennen
kokousta.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus/tilintarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.7. – 30.6. Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa ja
heille nimetyt varahenkilöt. Tarvittaessa yhdistyksellä voi olla myös tilintarkastaja.
Rahastonhoitajan on päätettävä yhdistyksen tilit ja hallituksen on jätettävä ne sen jälkeen
toiminnantarkastajien tarkastettavaksi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava
toiminnantarkastajille/tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa riittävän ajoissa ennen
vuosikokousta hallitukselle.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen asioista päättää vuosikokous. Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen
määräämänä aikana syys-lokakuussa. Kutsun yhdistyksen kokouksiin laatii hallitus.
Kokouskutsu on saatettava yhdistyksen jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen
kokouksesta pitämistä, vuosikokouksen päättämällä tavalla joko uintipaikan ilmoitustaululla,
ilmoituksella paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä sekä käyttäen paikkakunnalla sijaitsevia
ilmoitustauluja tai sähköisiä viestimiä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen vuosikokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta, toiminnantarkastajien sitä vaatiessa, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan
vaali arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

11. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
─ valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
─ esitetään ja vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus ja luetaan
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
─ päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
─ esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet
─ päätetään hallituksen jäsenille maksettavista kulukorvauksista ja toiminnantarkastajille
mahdollisesti maksettavista palkkioista
─ valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi
─ päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
─ valitaan hallituksen jäsenet
─ valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajat
─ käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Hallitus vahvistaa uintipaikan yleiset säännöt ja ohjeet.
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään 2/3 osan äänten enemmistöllä
luettuna äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on erikseen mainittava
kokouskutsussa.
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä
yhdistyksen kokouksessa. Purkamisesityksen on saatava vähintään 2/3 osan äänten enemmistö
luettuna äänestyksessä annetuissa äänistä.
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen jälkimmäisen purkautumisesta päättävän yhdistyksen päättämällä tavalla.
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.

Päivitetty marraskuussa 2022